Podnikanie

Obchodný podiel

Obchodný podiel predstavuje určité právomoci spoločníka vo vedení spoločnosti a v rozhodovaní v jej pôsobení. Vypočíta sa ako podiel vkladu spoločníka do spoločnosti a výšky základného podielu. Čím je hodnota obchodného podielu vyššia, tým sú možnosti spoločníka v podieľaní sa na chode spoločnosti väčšie. Jednému spoločníkovi prislúcha jeden obchodný podiel. V prípade zmeny výšky základného podielu alebo v pri doplnení vkladu spoločníka sa vypočíta nový obchodný podiel spoločníka, ktorý zodpovedá aktuálnemu stavu.

uzatvorenie zmluvy

Pri prevode obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na tretiu osobu, ktorá pôsobí v inej spoločnosti, dochádza k prevodu práv a povinností, ktoré z toho vyplývajú. Uskutočňuje sa tak, keď sa spoločník z istých dôvodov, ktoré sa týkajú napríklad jeho odchodu zo spoločnosti, rozhodne predať jeho obchodný podiel.

Pri prevode obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia a podpisy všetkých spoločníkov, ak to spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina nestanovuje inak. Vytvorí sa zmluva o prevode obchodného podielu, ktorá spĺňa isté náležitosti. Doložia sa potrebné dokumenty. K prevodu obchodného podielu dochádza odplatne alebo bezodplatne.

podpísanie zmluvy

Prevod obchodného podielu účtovanie prebieha v súlade s platným zákonom, ktorý sa k týmto úkonom vzťahuje. Na príslušných účtoch dochádza k zmene spoločníka. Prevod obchodného podielu sa zaznamenáva do obchodného registra. Ak by ste potrebovali v tomto smere pomoc, môžete sa obrátiť na služby advokátskej kancelárie. Tím profesionálnych pracovníkov, ktorí sú odborníkmi v danom odbore, vám poskytne kvalitné služby so zárukou vašej spokojnosti.

Venujeme sa zakladaniu spoločností, účtovnému a daňovému poradenstvu a činnostiam, ktoré súvisia s podnikaním a obchodovaním v rôznych oblastiach. Ak chcete mať istotu, že daný úkon prebehol podľa predpisov a nariadení, na druhej strane tomu nechcete venovať váš voľný čas, v tom prípade sme tu pre vás s našimi profesionálnymi službami.